Copyright 2016 Lia van Gulik
Algemene voorwaarden Bloemenstudio Lia

Artikel 1 DEFINITIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bloemenstudio Lia en clientèle (afnemers).

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bloemenstudio Lia aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen vaneen exemplaar van de algemene voorwaarden, door een verwijzing naar de algemene voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de algemene voorwaarden op offerte, prijscourant of orderbevestiging.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte algemene voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen.

Artikel 3 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
1. Alle door of namens Bloemenstudio Lia mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, e-mails, website, telexberichten en telegrammen gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bloemenstudio Lia op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Bloemenstudio Lia voor haar bindend.
3. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Bloemenstudio Lia tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Bloemenstudio Lia in rekening worden gebracht.

Artikel 4 OVERMACHT
1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bloemenstudio Lia dit de koper zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Bloemenstudio Lia haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Bloemenstudio Lia en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Bloemenstudio Lia gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Bloemenstudio Lia kunnen worden toegerekend.
3. Bloemenstudio Lia kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het
tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.
4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
5. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:
a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven;
b. belemmerende maatregelen van overheidswege;
c. geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat.
d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 5 LEVERING
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bloemenstudio Lia, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en zo tussen Bloemenstudio Lia niet zelf vervoert, de vervoerder. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
2. Tenzij voor zover hierover tussen Bloemenstudio Lia en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen, Bloemenstudio Lia zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Bloemenstudio Lia opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
4. Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloemenstudio Lia zoveel als mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloemenstudio Lia niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
5. Bloemenstudio Lia behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, Bloemenstudio Lia is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De 3. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloemenstudio Lia het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Bloemenstudio Lia verder toekomende rechten.
4. Bloemenstudio Lia heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de koper worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
5. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van Bloemenstudio Lia of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.
6. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, die Bloemenstudio Lia in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. Indien de koper in verzuim is, is deze jegens Bloemenstudio Lia tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, met een minimum van € 25,00, welke in ieder geval wordt vastgesteld op:
- over de eerste € 100,00 : 20%;
- over het meerdere tot € 200,00 : 15%;
- over het meerdere boven € 200,00 : 10%.
7. Aan personen, in dienst van Bloemenstudio Lia, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 6 VERPAKKING
Bloemenstudio Lia heeft het recht om bovenop de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen. Bij geretourneerde, ongeschonden emballage en terug in het bezit van Bloemenstudio Lia, worden de eerder gerekende kosten teruggestort op de rekening van de afnemer.

Artikel 7 BETALING
1. Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
2. Bloemenstudio Lia is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welk geval dit aan de koper zal worden medegedeeld.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloemenstudio Lia totdat deze volledig zijn betaald.
2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Bloemenstudio Lia het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
3. Koper dient Bloemenstudio Lia hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens Bloemenstudio Lia een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag -een deel van een dag daaronder begrepen- dat de koper jegens Bloemenstudio Lia hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
4. Koper verplicht zich jegens Bloemenstudio Lia om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Bloemenstudio Lia ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 9 KLACHTEN
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijproducten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Bloemenstudio Lia te worden gemeld.
3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
5. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden.

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloemenstudio Lia en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Bloemenstudio Lia is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen Bloemenstudio Lia en koper in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door de algemene voorwaarden in te stellen arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

Artikel 11 SLOTBEPALING
1. In die gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld.


Lia van Gulik
Tuinhommel 7
1562 LL Krommenie
06-208 180 12

info@bloemenstudiolia.nlKvK 34295953
IBAN NL06 INGB  0660113236

Copyright 2016 Lia van Gulik